چجوری با SASS یکبار کد بزنیم و دو خروجی RTL و LTR بگیریم؟

یکی از مشکلاتی که همیشه در طراحی سایت درگیرش بودیم و ساعت‌ها وقتمون را در شرکت می‌گرفت طراحی سایت‌های دو زبانه و ماجرای RTL کردن بود. اما با استفاده از Sass و ایده گرفتن از روشی که Foundation برای راست به چپ کردن استفاده کرده به روشی رسیدم که به راحتی می‌توانید یکبار کد بزنید اما با تغییر مقدار یک متغیر خروجی متفاوتی از فایل CSS خود بگیرید.

کد زیر بر همین اساس نوشته شده:

// Choose your site direction. LTR or RTL?
$text-direction: ltr;

// We equal $text-direction to $dir, you can use both of them in your code
@import "direction-controller";

body {
  direction: $dir;
  text-align: $left;

  // For different image in your code, you can use this solution. Use
  background-image: url(../img/#{$dir}/bg.png);
  background-position: $left top;

	@include if-ltr {
		line-height: 18px;
	}
	@include if-rtl {
		line-height: 22px;
		h1 {
			line-height: 25px;
		}
	}
}

#container {
  float: $left;
  line-height: dir-check(52px, 30px);
  padding: dir-values(1px 2px 3px 0);
}

#sidebar {
  float: $right;
  margin-#{$left}: 50px;
}
.next {
	content: dir-check('>', '<');
}
.br {
	border-radius: br-values(0 0 25px 0);
}

همانطور که میبینید فقط کافی است یکسری قوانین را در نوشتن رعایت کنید. برای گرفتن خروجی rtl یا ltr مقدار متغیر text-direction را تغییر دهد.(خروجی را ببینید: RTL، LTR)

روش استفاده

یک مجموعه توابع و میکسین نوشتم که پس از متغیر text-direction آن را import می‌کنیم. نگاهی به این فایل بیاندازید.

متغیر‌ها

در این فایل دو متغیر right و left تعریف شده که این دو بر اساس rtl بودن یا نبودن مقدار آن‌ها تغییر می‌کند:

ادامه خواندن چجوری با SASS یکبار کد بزنیم و دو خروجی RTL و LTR بگیریم؟

برچسب‌ها